Důležité dokumenty

ORGANIZAČNĚ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

pro ZŠ a MŠ účastnící se výuky plavání v PŠ DORKA v Dobrušce

 1. Činnosti před zahájením výuky

 

Od roku 2004 je v celém prostoru krytého bazénu umožněn bezbariérový přístup.

Po vstupu do krytého bazénu přejdou děti do vstupních prostor jednotlivých šaten, kde si vyzují boty a urovnají je do jedné části tak, aby zůstalo místo pro druhou skupinu dětí v navazující výuce.

Bez bot přejdou do dalších prostor šatny s věšáky. Zde si odloží a srovnají veškeré oblečení na jednu část věšáků a lavic. Co je možné, nechejte v autobuse ( školní tašky atd.) Rovněž zde je potřeba počítat s další skupinou žáků z jiné školy v navazující výuce.

Dále vcházejí děti do sprch, kde si odloží plavky a umyjí se mýdlem. Po umytí pokračují do prostoru krytého bazénu. S sebou si vezmou pouze ručník a mýdlo, popř. další hygienické potřeby. Vše by měly mít uložené v igelitové nepromokavé tašce. Zde si sednou na lavici před terasou nebo se postaví k úvodnímu společnému nástupu podle pokynů pracovníků plavecké školy (PŠ). Plavky musí být čisté, přiléhavého typu a nesmí bránit v pohybu při plavání a nácviku jednotlivých dovedností.

Před zahájením výuky musí odložit  řetízky, náramky, prsteny, náušnice či další předměty ohrožující jejich zdraví a zdraví druhých dětí během výuky. Doporučujeme, aby tyto ozdoby nechaly v den plavání doma, předejdou tak i jejich ztrátě. V případě potřeby mohou veškeré cenné věci nebo předměty osobní potřeby ( brýle, zdravotní pomůcky …) nechat v úschově v kanceláři PŠ. V žádném případě tyto předměty nenechávejte v šatně! Při jejich ztrátě či krádeži se na ně nevztahuje pojištění! Po celou dobu do úvodního společného nástupu nese plnou právní zodpovědnost za žáky jejich pedagogický dozor!

 

 1. Činnosti v průběhu výuky plavání

 

Po úvodním nástupu se děti rozejdou do jednotlivých družstev, ke kterým byly přiděleny. Po celou dobu výuky musí poslouchat pokyny cvičitele plavání. Nesmí se vzdalovat z družstva a opouštět určený výukový prostor bez souhlasu učitele. Nesmí se prát a pošťuchovat se spolužáky nebo je potápět, skákat do vody bez pokynu či plavat mimo prostory svého družstva. Jestliže žák svým chováním ohrožuje vlastní zdraví  a zdraví druhých dětí, je cvičitel povinen vyřadit ho z výuky a svěřit pod dozor doprovázejícímu učiteli. Toto opatření může být dočasné, bude-li zjednána náprava, nebo při opakující se nekázni může být žák trvale vyloučen z výuky. V tomto případě nemá nárok na vrácení kurzovného!

Doprovázející pedagogický dozor musí být k dispozici pro případy, kdy žáka během výuky  postihne nevolnost, potřebuje odejít na toaletu či dojde k úrazu a učitel plavání musí zraněného ošetřit.

Obecně platí, že se děti musí ve veškerých prostorách bazénu pohybovat pomalu – na mokré podlaze často dochází k uklouznutí.

Při pobytu v parní komoře děti sedí na lavicích, nesmí běhat a skákat, pošťuchovat se. V případě, že pocítí nevolnost, okamžitě to oznámí cvičiteli plavání a komoru opustí.

Z hygienických důvodů je zakázáno do vody plivat, smrkat nebo vykonávat potřebu!

Po celou dobu výuky nese plnou zodpovědnost za svěřené děti cvičitel plavání!

  

 1. Činnosti po ukončení výuky plavání

 

Výuka plavání končí závěrečným rozchodem v družstvech.

Děti si vezmou veškeré přinesené věci a vyzvednou si předměty z úschovy v kanceláři PŠ. Neprodleně opustí prostory krytého bazénu a přejdou do sprch. Nesmí se vracet bez dozoru k bazénu nebo znovu lézt do vody.

Ve sprše se znovu umyjí mýdlem, plavky vymáchají a vyždímají v určených umývadlech. Voda v dobrušském bazénu je chemicky ošetřována. Dále se oblečou v šatnách pod dozorem doprovázejícího učitele. Někdy dochází k záměnám oblečení, bot a zůstávají zapomenuté věci. K dispozici jsou vysoušeče vlasů pro použití ve vstupní části šaten. Podle lázeňského řádu je zakázáno konzumovat potraviny v prostorách bazénu, sprch i šaten. Po závěrečném rozchodu v družstvech nese plnou zodpovědnost za děti doprovázející pedagogický dozor!             

 

Věříme, že toto ujasnění některých zásad provozu PŠ napomůže ještě lepší spolupráci při uskutečňování plavecké výuky v naší PŠ.

Těšíme se na Vaši příští návštěvu!

 

Navštivte naše stránky: www.psdka.wz.cz

 

                                                                                          S pozdravem za PŠ DORKA

 

                                                                                           602 526 413

 

 

 

Záznam zjištěných rizik

Organizace    : Plavecká škola v Dobrušce

Provozovatel : Pavel Slezák

                         Štefanka 688

                         517 73 Opočno

 Zařízení         : Krytý bazén

                         Mírová 890

                         518 01 Dobruška

 Provozovatel: Město Dobruška

 

Vymezení rizika

Opatření k eliminaci rizika

Hodnocení závažnosti rizika: 1 = malé, 2 = střední, 3 = vysoké

   

1. Namrzlé a kluzké plochy na příjezdovém parkovišti a na přístupovém schodišti do bazénu

    v zimních měsících.

    

   Pohyb po parkovišti pomalou chůzí a s největší opatrností. Přístup k hlavnímu vchodu do

   bazénu pouze po bezbariérové rampě.

   2

 

2. Používání elektrických fénů po skončení výuky v šatnách – zacházení s el. přístrojem.

    Děti používají pouze za dozoru pedagogického pracovníka a k určené činnosti.

    1

 

3. Mokrá keramická podlaha v prostorách toalet, sprch, kolem velkého a malého bazénu –

    nebezpečí uklouznutí.                                 

    Děti se musí pohybovat pomalou chůzí, neběhat.

     2

 

4. Parní komory – možnost popálení o přívodní potrubí, extrémní teplota a vlhkost vzduchu,

    snížená viditelnost, tvrdé mramorové sedáky lavic.

    Do parní  komory má dítě přístup pouze pod dohledem učitele plavání, popřípadě

    pedagogického doprovodu a cítí-li se v dobré kondici. Při pobytu v parní komoře nesmí

    běhat a skákat – pouze sedět na lavici. Délka pobytu v páře musí být jen po nezbytně

    nutnou dobu na prohřátí a podle momentální teploty páry. Necítí-li se dítě dobře, parní

    komoru ihned opustí.    

    2

 

5. V celém prostoru krytého bazénu a příslušenství (toalety, sprchy) jsou relativně ostré,

     keramikou obložené hrany (okraje bazénu, schůdek u sprch, boky lavice pod terasou).   

     V kombinaci s mokrou podlahou přinášejí nebezpečí uklouznutí a úrazu.

     Základní prevencí je pomalý a opatrný pohyb. Skoky do vody pouze pod vedením učitele

     plavání v místě,  které určí.

     2

 

6. Velkým nebezpečím pro zdraví a život dítěte může být samo vodní prostředí v obou

    bazénech. 

    Vstup do vody je dětem povolen pouze v rámci výuky plavání a tedy pod dozorem a

    vedením učitele plavání. Do vody nesmí vstupovat před zahájením výuky (úvodní nástup),

    ani po jejím ukončení (závěrečný rozchod v družstvech).

    3

 

7. Největším bezpečnostním rizikem při výuce je skok z 3 m prkna.

    Vstup na věž  a skok z prkna do vody je povolen pouze pod dozorem učitele plavání za

    přesně stanovených podmínek a postupů (Rámcová metodika výuky plavání v PŠ).

    Vyloučeny z této činnosti jsou děti,  které zjevně mají ze skoku strach,  a děti,  jejichž  

    úroveň plaveckých dovedností je nedostatečná.               

    3

  

V Dobrušce dne 3.3. 2006

 

Posuzovaný objekt

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Vyhodnocení závažnosti rizika

Bezpečnostní opatření

Poznámka

P

N

H

R

 

PLAVECKÝ BAZÉN, DOBRUŠKA / Plavecký výcvik žáků, plavecké bazény

Plavecký výcvik žáků, plavecké bazény

úraz žáka vlivem prostředí koupaliště

1

2

1

2

* plavecký výcvik uskutečňovat jen v zařízeních k tomu určených a vhodných, koupání provádět pouze na vyhrazených místech, kde není koupání zakázáno;
* učitel osobně předem ověří bezpečnost místa pro koupání, přesně vymezí prostor, kde se žáci mohou pohybovat (plavat) a učiní taková opatření, aby měl přehled o počtu koupajících se žáků ve skupině;
* učitel rozdělí skupinu na sudé a liché a příslušní dva žáci se vzájemně ve vodě hlídají;
* důsledně vyžadovat ukázněné chování žáků;

 

PLAVECKÝ BAZÉN, DOBRUŠKA / Plavecký výcvik žáků, plavecké bazény

Plavecký výcvik žáků, plavecké bazény

nebezpečí vyplývající z nedostatečného organizačního zajištění plaveckého výcviku

2

2

1

4

* v dohodách uzavíraných o využívání cizích zařízení k plaveckému výcviku je nutno podrobně upravit povinnosti zúčastněných stran, týkající se jejich odpovědnosti za bezpečnost žáků;
* organizačně zajistit plavecký výcvik v cizím zařízení (za bezpečnost žáků při plaveckém výcviku prováděném v cizím zařízení odpovídají ti, kteří jej přímo vedou, za bezpečnost žáků do doby jejich předání pracovníkům pověřeným vedením plaveckého výcviku odpovídají pedagogičtí pracovníci, kteří žáky na plavecký výcvik doprovázejí);
* nemůže-li být v celém průběhu výcviku zachován náležitý přehled o všech jeho účastnících, pedagogický pracovník nebo cvičitel plavání výcvik přeruší;
* určit dohled nad žáky při provádění plaveckého výcviku a dbát, aby pedagogický pracovník byl přítomen po celou dobu výcviku;

 

PLAVECKÝ BAZÉN, DOBRUŠKA / Plavecký výcvik žáků, plavecké bazény

Plavecký výcvik žáků, plavecké bazény

* chybné postupy při záchraně tonoucího;
* nebezpečí vyplývající z chybného a nedostatečného poskytnutí první pomoci, zejména při tonutí

1

2

1

2

* pro případ mimořádných událostí zajistit ve spolupráci se zařízením závodní preventivní péče vyškolení zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci a postupy a způsoby při záchraně tonoucích;
* seznámit se s umístěním vyhrazené místnosti pro poskytování první pomoci a provozního prostoru s prostředky pro poskytnutí první pomoci a pro záchranu tonoucích;
* na koupališti respektovat pokyny pověřeného zaměstnance koupaliště;
* vhodné rozmístění lékárniček první pomoci s potřebným vybavením a seznamu telefonních čísel zdravotnických zařízení včetně zdravotnických zařízení zajišťujících dopravu raněných, nemocných;
* seznámení žáků pedagogickými pracovníky se zásadami poskytování první pomoci při záchraně tonoucích;
* kontroly obsahu lékárniček provádět nejméně 1 x ročně;
* opatření k zajištění první pomoci a záchranu tonoucích zajistit i při výuce plavání na přírodních koupalištích;
* na vhodných místech vyvěsit pokyny pro záchranu tonoucích a poskytnutí první pomoci;
* v objektu vyhrazena místnost pro poskytování první pomoci, vybavená lehátkem, skříňkou první pomoci, umývadlem, ručníkem, přikrývkou, dýchacím přístrojem, nosítky, návodem k zavádění umělého dýchání, přísl. křísícím přístrojem a vybavením pro lékaře;

 

PLAVECKÝ BAZÉN, DOBRUŠKA / Plavecký výcvik žáků, plavecké bazény

Plavecký výcvik žáků, plavecké bazény

utopení žáka

1

4

1

4

* nepřipustit, aby se žáci účastnili plaveckého výcviku bez předchozího souhlasu lékaře (bez ověření zdravotní způsobilosti přísl. lékařem);
* vyžadovat, aby zákonní zástupci žáků, popř. žáci, informovali školu o změně zdrav. způsobilosti nebo zdrav. stavu žáka, pokud může mít vliv na účast na plaveckém výcviku;
* dbát, aby žáci měli odpovídající plavky;
* vedením plaveckého výcviku pověřovat jen osobu, která je dobrým plavcem (individuálně si to ověřit) nebo učitele TV, plavčíky nebo pracovníky středisek plavecké výuky s kvalifikací cvičitele (trenéra) plavání alespoň třetí třídy;
* v prostorách koupaliště respektovat pokyny pověřeného zaměstnance koupaliště;
* před zahájením výcviku přichází na místo výcviku vyučující osoba pověřená výcvikem jako první;
* vydání pokynu pracovníkem vedoucím plaveckou výuku (učitelem, cvičitelem) tak, aby je všichni žáci slyšeli a vzali na vědomí;
* seznámit žáky s provozním řádem koupaliště a vyžadovat jeho dodržování (dodržování pokynů pro návštěvníky);
* při plaveckém výcviku třídu na základní škole rozdělit na skupiny;
* nejvyšší počet žáků plavců ve skupině může být 15, žáků-neplavců jen 10;
* plavecký výcvik provádí vyučující jen s jednou skupinou žáků;
* vyučující musí mít přehled o celém prostoru výcviku a všech žácích ve vodě;
* vyučující věnuje zvláštní péči neplavcům, jejich výcvik provádět podle možnosti odděleně v bazénu s mělkou vodou;
* učitel rozdělí žáky na dvojice, které se vzájemně při koupání sledují;
* vyučující rozdělí žáky podle stupně vyspělosti a volí odpovídající metodický postup výcviku se zřetelem na zdravotní stav žáků;
* k plaveckému výcviku a koupání přistoupit po řádném rozcvičení a stanovení délky pobytu ve vodě (podle teploty vzduchu a vody a trénovanosti žáků);
* vyžadovat, aby žáci vstupovali do vody (ve skupině max. 10 žáků základních škol, 6 žáků speciálních škol) až na pokyn učitele/cvičitele a bez jeho vědomí vodu neopouštět; vstupovat do vody na určeném místě
* doporučuje se označení žáků barevnými čepicemi;
* k příkazům žáků, nacházejícím se v blízkosti bazénu a ve vodě používat jako dorozumívací prostředek kromě hlasu píšťalku;
* pro výcvik ve "volné vodě" má voda dosahovat žákům po prsa; orientovat se dle vyznačení hloubky vody pro neplavce (max. 130 cm); vymezit a označit prostor pro výcvik;
* trvale sledovat činnost a pohyb žáků, nepřipouštět honičky, házení předmětů, skákání do vody z nevyhrazených míst a jiné nebezpečné aktivity žáků;
* po skončení koupání skupiny žáků učitel vždy překontroluje počet žáků; pověřená osoba, zpravidla pracovník vedoucí plavecké výuky (učitel, cvičitel) odchází po plaveckém výcviku jako poslední;

 

PLAVECKÝ BAZÉN, DOBRUŠKA / Plavecký výcvik žáků, plavecké bazény

Plavecký výcvik žáků, plavecké bazény

úrazy a poranění v důsledku nebezpečných aktivit žáků;

2

2

1

4

* v prostorách koupaliště respektovat pokyny pověřeného zaměstnance koupaliště;
* seznámit žáky s provozním řádem koupaliště a vyžadovat jeho dodržování (dodržování pokynů pro návštěvníky);
* trvale sledovat činnost a pohyb žáků, nepřipouštět honičky, házení předmětů, skákání do vody z nevyhrazených míst a jiné nebezpečné aktivity žáků;

 

PLAVECKÝ BAZÉN, DOBRUŠKA / Plavecký výcvik žáků, plavecké bazény

Plavecký výcvik žáků, plavecké bazény

uklouznutí, pád - kluzkost, vlhkost podlah, pochůzných ploch, uklouznutí na mýdle v umývárně, sprše

2

2

1

4

* zvýšená opatrnost při pohybu na mokrých a vlhkých podlahách;
* vyžadovat kázeň, omezit nebezpečné aktivity žáků;
* hrany a kouty dna a stěn bazénu zaobleny;
* povrch stěn a dna bazénu hladký, čistitelný, bez trhlin, výstupků a prohlubenin;
* prostory s mokrým a vlhkým povrchem tj. ochozy, schody a schůdky (i do bazénů), sprchy, chodby, dna bazénů do hloubky 90 cm, obrátkové stěny bazénů do 80 cm. a další místa s nebezpečím uklouznutí s neklouzavým povrchem;
* kluzké plochy dle potřeby upravit proti uklouznutí (dýhované rohože, zábradlí, úchytná madla), neponechávat mýdlo na podlaze ve sprchách, nepřipustit házení mýdlem; 

 

PLAVECKÝ BAZÉN, DOBRUŠKA / Plavecký výcvik žáků, plavecké bazény

Plavecký výcvik žáků, plavecké bazény

naražení, úder do hlavy (naražení na části zařízení koupališť, podlahu, ostrou hranu) po pádu žáka

1

2

1

2

* vyčnívající zařízení (potrubí, ostré hrany, výčnělky, apod. zabezpečit (zakrýt apod.);

 

PLAVECKÝ BAZÉN, DOBRUŠKA / Plavecký výcvik žáků, plavecké bazény

Plavecký výcvik žáků, plavecké bazény

zakopnutí o překážku na povrchu podlah

1

2

1

2

* odstranit nebo upravit jakékoliv komunikační překážky o které lze zakopnout (např. zvýšené poklopy nad úroveň podlahy, hadice, prvky vystupující nad úroveň podlahy apod.);

 

PLAVECKÝ BAZÉN, DOBRUŠKA / Plavecký výcvik žáků, plavecké bazény

Plavecký výcvik žáků, plavecké bazény

pořezání žáků v prostorách koupaliště

1

1

1

1

* pokud možno vyloučit používání a donášení skleněných lahví;
* nepoškozený povrch stěn a dna bazénu;

 

PLAVECKÝ BAZÉN, DOBRUŠKA / Plavecký výcvik žáků, plavecké bazény

Plavecký výcvik žáků, plavecké bazény

infekční onemocnění, biologické riziko

1

2

1

2

* seznámit se s provozním řádem koupaliště;
* vyloučit přístup nemocným žákům, jejichž pobyt v bazénu je nevhodný nebo nežádoucí, zvláště žákům trpícím vlasovými nebo kožními či jinými přenosnými chorobami, otevřenými hnisavými nebo krvavými ranami, apod.;
* odpadky odhazovat do nádob na odpadky k tomu určeným;
* v šatnách a ve sprchách udržovat čistotu;

 

Vysvětlivky:

P - Pravděpodobnost vzniku a existence rizika

1.        Nahodilá

2.        Nepravděpodobná

3.        Pravděpodobná

4.        Velmi pravděpodobná

5.        Trvalá

N - Pravděpodobnost následků - závažnost

1.        Poranění bez pracovní neschopnosti

2.        Absenční úraz (s pracovní neschopností)

3.        Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci

4.        Těžký úraz a úraz s trvalými následky

5.        Smrtelný úraz

H - Názor hodnotitelů

1.        Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení

2.        Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení

3.        Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení

4.        Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení

5.        Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí

R - Míra rizika

 • 0 - 3: Bezvýznamné riziko

 • 4 - 10: Akceptovatelné riziko

 • 11 - 50: Mírné riziko

 • 51 - 100: Nežádoucí riziko

 • 101 - 125: Nepřijatelné riziko

 

ORGANIZAČNĚ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

pro ZŠ a MŠ účastnící se výuky plavání v PŠ Rychnov nad Kněžnou

 

 1. Činnosti před zahájením výuky

 

Po vstupu do krytého bazénu přejdou děti do vstupních prostor společných šaten, kde si vyzují boty a urovnají je do určeného prostoru.

Bez bot přejdou do dalších prostor šatny. Zde si odloží a srovnají veškeré oblečení do určených skříněk. K převlékání mohou využít převlékací kabinky. Co je možné, nechejte v autobuse nebo už ve škole ( školní tašky atd.) Rovněž zde je potřeba počítat s další skupinou žáků z jiné školy v navazující výuce.

Dále vcházejí děti do sprch, kde si odloží plavky a umyjí se mýdlem. Po umytí pokračují do prostoru krytého bazénu. S sebou si vezmou pouze ručník a mýdlo, popř. další hygienické potřeby. Vše by měly mít uložené v igelitové nepromokavé tašce. Zde si sednou na lavici nebo se postaví k úvodnímu společnému nástupu podle pokynů pracovníků plavecké školy (PŠ). Plavky musí být čisté, přiléhavého typu a nesmí bránit v pohybu při plavání a nácviku jednotlivých dovedností.

Před zahájením výuky musí odložit  řetízky, náramky, prsteny, náušnice či další předměty ohrožující jejich zdraví a zdraví druhých dětí během výuky. Doporučujeme, aby tyto ozdoby nechaly v den plavání doma, předejdou tak i jejich ztrátě. V případě potřeby mohou veškeré cenné věci nebo předměty osobní potřeby ( brýle, zdravotní pomůcky …) nechat v úschově v kanceláři PŠ. V žádném případě tyto předměty nenechávejte v šatně! Při jejich ztrátě či krádeži se na ně nevztahuje pojištění! Po celou dobu do úvodního společného nástupu nese plnou právní zodpovědnost za žáky jejich pedagogický dozor!

 

 1. Činnosti v průběhu výuky plavání

 

Po úvodním nástupu se děti rozejdou do jednotlivých družstev, ke kterým byly přiděleny. Po celou dobu výuky musí poslouchat pokyny cvičitele plavání. Nesmí se vzdalovat z družstva a opouštět určený výukový prostor bez souhlasu cvičitele. Nesmí se prát a pošťuchovat se spolužáky nebo je potápět, skákat do vody bez pokynu či plavat mimo prostory svého družstva. Jestliže žák svým chováním ohrožuje vlastní zdraví  a zdraví druhých dětí, je cvičitel povinen vyřadit ho z výuky a svěřit pod dozor doprovázejícímu učiteli. Toto opatření může být dočasné, bude-li zjednána náprava, nebo při opakující se nekázni může být žák trvale vyloučen z výuky. V tomto případě nemá nárok na vrácení kurzovného!

Doprovázející pedagogický dozor musí být k dispozici pro případy, kdy žáka během výuky  postihne nevolnost, potřebuje odejít na toaletu či dojde k úrazu a cvičitel plavání musí zraněného ošetřit.

Obecně platí, že se děti musí ve veškerých prostorách bazénu pohybovat pomalu – na mokré podlaze často dochází k uklouznutí.

Při pobytu v parní komoře děti sedí na lavicích, nesmí běhat a skákat, pošťuchovat se. V případě, že pocítí nevolnost, okamžitě to oznámí cvičiteli plavání a komoru opustí.

Z hygienických důvodů je zakázáno do vody plivat, smrkat nebo vykonávat potřebu!

Po celou dobu výuky nese plnou zodpovědnost za svěřené děti cvičitel plavání!

 

 

 1. Činnosti po ukončení výuky plavání

 

Výuka plavání končí závěrečným rozchodem v družstvech.

Děti si vezmou veškeré přinesené věci a vyzvednou si předměty z úschovy v kanceláři PŠ. Neprodleně opustí prostory krytého bazénu a přejdou do sprch. Nesmí se vracet bez dozoru k bazénu nebo znovu lézt do vody.

Ve sprše se znovu umyjí mýdlem, plavky vyždímají v určených umývadlech. Dále se oblečou v šatnách pod dozorem doprovázejícího učitele. Někdy dochází k záměnám oblečení, bot a zůstávají zapomenuté věci. K dispozici jsou vysoušeče vlasů ve vstupní části sprchy. Podle lázeňského řádu je zakázáno konzumovat potraviny v prostorách bazénu, sprch i šaten. Po závěrečném rozchodu v družstvech nese plnou zodpovědnost za děti doprovázející pedagogický dozor!             

 

Věříme, že toto ujasnění některých zásad provozu PŠ napomůže ještě lepší spolupráci při uskutečňování plavecké výuky v naší PŠ.

Těšíme se na Vaši příští návštěvu!

 

Navštivte naše stránky: www.psdka@wz.cz

 

                                                                                          S pozdravem za PŠ

 

                                                                                          602 526 413

 

            

Ke stažení

PŠ - DOCHÁZKOVÝ LIST NA VÝUKU PLAVÁNÍ

PŠ - DOKLAD O PLATBĚ ZA VÝUKU PLAVÁNÍ

PŠ - Podmínky pro vrácení kurzovného za výuku plavání v PŠ DORKA

Osvědčení APŠ

Příjmový pokladní doklad pro VZP 2017

 

Vážení přátelé,
nedávno jsme byli informováni jedním z rodičů, jehož syn je pojištěncem VZP, že jim odmítli proplatit příspěvek na výuku plavání kvůli dodatku na příjmovém dokladu “dílčí doklad, samostatně není součástí naší účetní evidence”.
V tom případě Vám musí příjmový pokladní doklad vystavit základní škola.
My přijímáme platbu za všechny žáky (jak máme i smluvně sjednáno) na základě fakturace z účtu na účet, nebo v hotovosti (opět za celou skupinu žáků) a nemůžeme vytvářet duplicitní doklady.

Za kolektiv PŠ

Pavel Slezák